Föreningen

Information om vår förening

Syntax Society är en datorförening med rika anor som med sina medlemmars passion, kunskap och härliga gemenskap berikar vårt digitala samhälle.

Föreningens fina lokal finns i västkustens pärla – Landskrona. Här finns gott om resurser och erfarenhet för att skapa, uppfinna och förverkliga de mest fantastiska projekt. Oavsett om det handlar om smarta applikationer, roliga spel eller en liten robot som hämtar ditt morgonkaffe.

Medlemsskap i föreningen kostar 300SEK per kalenderår och betalas enklast in på vårt konto i Swedbank: 821499945890771

 

Syntax = Satslära eller ordfogningslära: kommer av grekiskans syn’taxis betydande sammanställande eller ordning, av syn’ betydande tillsammans och tax’is betydande ordning.

Syntax Error = Programmeringsterm där programkoden är felaktigt angiven.

Society = Engelska för samfund, förening eller sällskap: förbund, sällskap, broderskap, brödraskap, orden, klubb, krets, cirkel, liga, gille, skrå, junta.

Syntax Society = Fritt översatt: Programmerares brödraskap

 

Föreningens stadgar

§1
Föreningen Syntax Society är en ideel förening för
användare och stödjare av persondatorn AMIGA, samt
all teknik och verksamhet associerad med den
datorn. Föreningen har sitt säte i Landskrona. Den
är religiöst, politiskt, nationellt obunden och är
en fullständigt demokratiskt förening.      


§2
Vårt främsta mål skall verka för att främja och
stärka  kunskaperna  kring AMIGAN,  både  för
föreningens  medlemmar  och  för  allmänheten.
Föreningen har ett öppet arbete tillsammans med
sina medlemmar som alla har en lika rösträtt.
Fokuseringen kommer alltid ligga på AMIGA och
detta krav är odiskutabelt.            Medlemskap

§3
Medlem antages i föreningen efter ansökan och
åtföljes av en årsavgift. Ansökan avslås enbart om
sökande är under 12 år och eller endast om
ansökande  kommer  att  motarbeta  föreningens
intressen. Beslutet om ansökan fattas av minst tre
styrelsemedlemmar.                


§4
En hedersmedlem  kan utses  av  styrelsen på
årsmötet.  Hedersmedlemmen behöver inte betala
medlemsavgift för nästkommande år och skall ha
gjort något som gagnar AMIGAN och dess verksamhet.


§5
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall
meddela detta till minst en i styrelsen och
betraktas  därefter  omedelbart  ha  lämnat
föreningen.    Föreningen    är    inte
återbetalningsskyldig.              


§6

Medlem som inte betalat sin avgift inom en månad
efter att ha varit verksam i föreningen får en
påminnelse och blir därefter skyldig att betala
annars betraktas den vederbörande ha utträtt ur
föreningen.                    


§7
En föreningsmedlem som har försummat att betala
avgift till föreningen, motarbetat föreningen,
brutit mot föreningens stadgar eller uppvisat
dåligt uppträdande kan avstängas av styrelsen.
Avstängd medlem diskuteras på nästa årsmöte där
beslut  om  uteslutning  eller  upphävning av
avstängning tas av föreningen.          


§8
En medlem har rätt att deltaga i all verksamhet
som föreningen driver och har rätt till all
information om föreningens angelägenheter. Medlem
går med på att följa de stadgar som föreningen har
och betala medlemsavgift. Medlemmar har inte rätt
föreningens eventuella egendomar vid upplösning av
föreningen.                    


§9
Medlemskortet är personligt och skrivs under av en
i styrelsen, så att missbruk inte kan tillåtas.
Medlem får förstås lov att ta med vänner som är
intresserade  av  föreningen  som  kan  vara
intresserade av att bli medlemmar.        


Styrelsen

§10
Föreningens angelägenheter fattas av styrelsen.
Särkilda uppgifter för styrelsen är att:     

1. Se till  att föreningens  bindande  regler
  iakttas.                    
2. Verkställa för årsmötet fattade beslut.    
3. Planera,  leda och  fördela  arbetet  inom
  föreningen.                  
4. Ansvara för och förvalta föreningens medel.  
5. Förbereda årsmötet.              


§11

Styrelsen  består av en ordförande,  en vice
ordförande, en sekreterare, en kassör och en
ledamot. Styrelsen väljs vid det första ordinarie
årsmötet varje år. En styrelsemedlem har sin post
därefter ett år. Styrelsen får kalla enskild
person för att ersätta  ledamot som inte är
närvarande. Styrelsen har full ansvarsfrihet.   


§12
Styrelsen  sammanträder när  ordföranden eller
majoriteten av styrelsen så önskar. Styrelsen är
beslutsmässig om majoriteten är för. Vid ett
sammanträde förs protokoll som dokumenteras av
sekreterare. Beslut och förslag skrivs ner.    


§13
Ordförande är föreningens officiella representant.
Ordförande leder styrelsens arbete samt övervakar
att föreningens stadgar följs.  Har ordförande
förhinder träder vice ordförande in i dess ställe.
I  övrigt  fördelas  arbetsuppgifterna  bland
styrelsen av styrelsen själv. Särkilda uppgifter
har dock kassör och sekreterare.         


§14
Sekreterare  för  protokoll  över  styrelsens
sammanträden,   medlemsmöten   och  årsmöte.
Sekreterare för också ner förslag och ideér som
medlemmar kan ha. Dessa kan utgöra grund för ett
medlemsmöte.                   


§15
Kassören ser till att medlemsavgifter betalas. Ser
till att föreningen söker de bidrag som finns att
få.    För    medlemsförteckning    och
inventarieförteckning.              


Verksamhetsår

§16

Verksamhetsåret omfattar tiden  0101-1231  och
medlemsavgiften räknas för ett helt år, så en
medlem som inträder under mitten av året måste
ändå betala full medlemsavgift. Kassören får dock
mildra avgiften om medlemmen bara får tillgång
till mycket få dagar med sin medlemsavgift.    


§17
Räkenskapsåret omfattar tiden 0101-1231.     


Revision

§18
Styrelsen ska tillhandahålla revisor föreningens
räkenskaper, protokoll, medlemsförteckning och
övriga handlingar som revisor önskar ta del av
minst en månad före ett årsmöte. Revisor ska
granska styrelsens förvaltning och räkenskaper
för  det   senaste   året   och   lämna
revisionsberättelse  senast  14  dagar  före
årsmötet.                    


Årsmöte

§19
Årsmötet hålls i februari månad, vid en tid och
plats som bestäms av styrelsen. Styrelsen kan vid
behov kalla till ett extra årsmöte. Kallelse samt
dagordning för årsmötet ska ha givits till alla
medlemmar i god tid. Extra årsmöte kan tillkallas
om minst hälften av medlemmarna önskar så.    


§20

Styrelsen ska hålla revisionsförhandlingar och
revisionsberättelse  tillgängliga  för  alla
medlemmar senast en vecka före årsmötet.     


§21
Medlem som  har betalat  medlemsavgift eller
hedersmedlem har rösträtt på möte. Rösträtten är
personlig och kan inte överlåtas.        


§22
Vid årsmötet hålls följande ärenden:       

1. Upprop av närvarande.             
2. Fastställande av dagordning.         
3. Sekreterare kommer förutom protokoll bistå som
  rösträknare.                 
4. Styrelsen  ger  verksamhetsberättelse  samt
  balans för ekonomin.             
5. Revisorns berättelse (som ej behöver vara
  närvarande).                 
6. Fastställande av medlemsavgift.        
7. Fastställande av verksamhet och för kommande
  år. Förslag och ideér.            
8. Motioner.                   
9. Val av valberedning.             
10. Val  av  styrelse  och  revisor  genom
  majoritetsröstning.             
11. Övrigt.                   


Medlemsmöte

§23
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till
medlemsmöte. Styrelsen är också skyldig att kalla
till medlemsmöte om revisor så kräver.  All
röstning sker i princip genom enkel majoritet och
endast i mycket särkilda tillfällen kan styrelsen
använda sitt veto men måste då ha goda skäl för
att göra så. Skälen måste uppges. Vid lika
rösttal skall lottning vara ett alternativ.   


§24a
Stadgeändringar.  Endast årsmöte  eller extra
årsmöten får ändra stadgarna. Föreningens fokus
på AMIGA kan dock ej ändras genom nya stadgar.
För att ändra stadgarna krävs en majoritet av
röstarna.                    §24b
Upplösning. Upplösning av föreningen kan endast
ske genom beslut på ordinare årsmöte med minst
2/3 majoritet (avrundas nedåt). I kallelsen till
årsmötet skall det stå att förslag om upplösning
av föreningen  kommer att  behandlas.  Mötet
beslutar om  hur föreningens  tillgångar ska
disponeras.                   


§25
Vid tolkning av stadgarna  skall ordförandes
tolkning vara gällande. Styrelsen kan ompröva
tolkningen om styrelsen är i majoritet.     


§26
Föreningens stadgar får endast lov att skrivas ut
med en AMIGA och detta kan aldrig ändras genom
något beslut. En persondator som emulerar AMIGA
får lov att skriva ut den men  endast med
Amigaprogram.  Kopiering och faxning är dock
tillåten.                    


§27a

Föreningens  grundare  är  Robert  Mustin
(761004-3932) och Jori Heiskanen (780926-3994)
och denna definition kan aldrig ändras genom
något beslut.                  


§27b
Firmatecknare för föreningen är alltid ordförande
och kassören.                  


§28
Föreningens eviga fader är Jay Miner och dessutom
är hans hund Mitchy  hedersmedlem och dessa
definitioner  kan aldrig ändras  genom något
beslut.

Kommentera