Stadgar

Generell

§1
Föreningen Syntax Society är en ideell förening för användare och
stödjare av persondatorn  AMIGA, samt all teknik och verksamhet
associerad med den datorn. Föreningen har sitt säte i Landskrona. Den
är religiöst, politiskt, nationellt obunden och är en fullständigt
demokratiskt förening.


§2
Vårt främsta mål skall verka för att främja och stärka kunskaperna
kring AMIGAN, både för föreningens medlemmar och för allmänheten.
Föreningen har ett öppet arbete tillsammans med sina medlemmar som
alla har en lika rösträtt. Fokuseringen kommer alltid ligga på AMIGA
och detta krav är odiskutabelt.Medlemskap

§3
Medlem antages i föreningen  efter ansökan och åtföljes av en
årsavgift. Ansökan avslås enbart om sökande är under 12 år och eller
endast om ansökande kommer att motarbeta föreningens intressen.
Beslutet om ansökan fattas av minst tre styrelsemedlemmar.


§4
En hedersmedlem kan utses av styrelsen på årsmötet. Hedersmedlemmen
behöver inte betala medlemsavgift för nästkommande år och skall ha
gjort något som gagnar AMIGAN och dess verksamhet.


§5
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall meddela detta till minst
en i styrelsen och betraktas därefter omedelbart ha lämnat föreningen.
Föreningen är inte återbetalningsskyldig.


§6
Medlem som inte betalat sin avgift inom en månad efter att ha varit
verksam i föreningen får en påminnelse och blir därefter skyldig att
betala annars betraktas den vederbörande ha utträtt ur föreningen.


§7
En  föreningsmedlem  som har försummat  att betala avgift till
föreningen, motarbetat föreningen, brutit mot föreningens stadgar
eller uppvisat dåligt uppträdande kan avstängas av styrelsen. Avstängd
medlem diskuteras på nästa årsmöte där beslut om uteslutning eller
upphävning av avstängning tas av föreningen.


§8
En medlem har rätt att deltaga i all verksamhet som föreningen driver
och har rätt till all information om föreningens angelägenheter.
Medlem går med på att följa de stadgar som föreningen har och betala
medlemsavgift.  Medlemmar har inte rätt  föreningens  eventuella
egendomar vid upplösning av föreningen.


§9
Medlemskortet är personligt och skrivs under av en i styrelsen, så att
missbruk inte kan tillåtas. Medlem får förstås lov att ta med vänner
som är intresserade av föreningen som kan vara intresserade av att bli
medlemmar.Styrelsen

§10
Föreningens angelägenheter fattas av styrelsen. Särskilda uppgifter
för styrelsen är att:

1. Se till att föreningens bindande regler iakttas.
2. Verkställa för årsmötet fattade beslut.
3. Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
4. Ansvara för och förvalta föreningens medel.
5. Förbereda årsmötet.


§11
Styrelsen består av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare,
en kassör och en ledamot. Styrelsen väljs vid det första ordinarie
årsmötet varje år. En styrelsemedlem har sin post därefter ett år.
Styrelsen får kalla enskild person för att ersätta ledamot som inte är
närvarande. Styrelsen har full ansvarsfrihet.


§12
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller majoriteten av styrelsen
så önskar. Styrelsen är beslutsmässig om majoriteten är för. Vid ett
sammanträde förs protokoll som dokumenteras av sekreterare. Beslut och
förslag skrivs ner.


§13
Ordförande är föreningens officiella representant. Ordförande leder
styrelsens arbete samt övervakar att föreningens stadgar följs. Har
ordförande förhinder träder vice ordförande in i dess ställe. I övrigt
fördelas arbetsuppgifterna  bland styrelsen av  styrelsen själv.
Särskilda uppgifter har dock kassör och sekreterare.


§14
Sekreterare för protokoll över styrelsens sammanträden, medlemsmöten
och årsmöte. Sekreterare för också ner förslag och idéer som medlemmar
kan ha. Dessa kan utgöra grund för ett medlemsmöte.


§15
Kassören ser till att medlemsavgifter betalas. Ser till att föreningen
söker de bidrag som finns att få.  För  medlemsförteckning och
inventarieförteckning.Verksamhetsår

§16
Verksamhetsåret omfattar tiden 0101-1231 och medlemsavgiften räknas
för ett helt år, så en medlem som inträder under mitten av året måste
ändå betala full medlemsavgift. Kassören får dock mildra avgiften om
medlemmen  bara får  tillgång till  mycket få  dagar  med sin
medlemsavgift.


§17
Räkenskapsåret omfattar tiden 0101-1231.


Revision

§18
Styrelsen  ska tillhandahålla  revisor  föreningens  räkenskaper,
protokoll, medlemsförteckning och övriga handlingar som revisor önskar
ta del av minst en månad före ett årsmöte. Revisor ska granska
styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste året och lämna
revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.Årsmöte

§19
Årsmötet hålls i februari månad, vid en tid och plats som bestäms av
styrelsen. Styrelsen kan vid behov kalla till ett extra årsmöte.
Kallelse samt dagordning för årsmötet ska ha givits till alla
medlemmar i god tid. Extra årsmöte kan tillkallas om minst hälften av
medlemmarna önskar så.    


§20
Styrelsen ska hålla revisionsförhandlingar och revisionsberättelse
tillgängliga för alla medlemmar senast en vecka före årsmötet.


§21
Medlem som har betalat medlemsavgift eller hedersmedlem har rösträtt
på möte. Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas.


§22
Vid årsmötet hålls följande ärenden:

1. Upprop av närvarande.
2. Fastställande av dagordning.
3. Sekreterare kommer förutom protokoll bistå som rösträknare.
4. Styrelsen ger verksamhetsberättelse samt balans för ekonomin.
5. Revisorns berättelse (som ej behöver vara närvarande). 
6. Fastställande av medlemsavgift.
7. Fastställande av verksamhet och för kommande år. Förslag och ideér.
8. Motioner.
9. Val av valberedning.
10. Val av styrelse och revisor genom majoritetsröstning.
11. Övrigt.Medlemsmöte

§23
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till medlemsmöte. Styrelsen
är också skyldig att kalla till medlemsmöte om revisor så kräver. All
röstning sker i princip genom enkel majoritet och endast i mycket
särskilda tillfällen kan styrelsen använda sitt veto men måste då ha
goda skäl för att göra så. Skälen måste uppges. Vid lika rösttal skall
lottning vara ett alternativ.


§24a
Stadgeändringar.  Endast årsmöte eller extra årsmöten får ändra
stadgarna. Föreningens fokus på AMIGA kan dock ej ändras genom
nya stadgar. För att ändra stadgarna krävs en majoritet av rösterna.


§24b
Upplösning. Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut på
ordinarie årsmöte med minst 2/3 majoritet  (avrundas nedåt). I
kallelsen till årsmötet skall det stå att förslag om upplösning av
föreningen kommer att behandlas. Mötet beslutar om hur föreningens
tillgångar ska disponeras.


§25
Vid tolkning av stadgarna skall ordförandes tolkning vara gällande.
Styrelsen kan ompröva tolkningen om styrelsen är i majoritet.


§26
Föreningens stadgar får endast lov att skrivas ut med en AMIGA och
detta   kan   aldrig  ändras  genom  något  beslut.  En
persondator som emulerar AMIGA får lov att skriva ut den men endast
med Amigaprogram. Kopiering och faxning är dock tillåten.


§27a
Föreningens grundare är Robert Mustin (761004-3932) och Jori Heiskanen
(780926-3994) och denna definition kan aldrig ändras genom något
beslut.


§27b
Firmatecknare för föreningen är alltid ordförande och kassören.


§28
Föreningens eviga fader är Jay Miner och dessutom är hans hund Mitchy
hedersmedlem och dessa definitioner kan aldrig ändras genom något
beslut.